STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

BAJKOWE KRÓLESTWO”

FILIA W BIBICACH

ROZDZIAŁ PIERWSZY

INFORMACJE OGÓLNE

 

& 1

 1. „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach jest placówką należącą do typu przedszkoli niepublicznych.

 2. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach, zwane dalej filią Przedszkola, ma siedzibę w Bibicach, gm. Zielonki, przy ul. Granicznej 137.

 3. Organem prowadzącym filię Przedszkola są osoby fizyczne: Maria Wilczek-Krupa i Krzysztof Krupa, zam. w Szczodrkowicach 153, 32-043 Skała.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad filią Przedszkola jest Małopolski Kurator Oświaty.

 5. Statut Przedszkola opracowany został na podstawie następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku nr 78 poz. 483),

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 1327 oraz z 2021 roku poz. 4 i 1237),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 roku poz. 1982),

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 2215 oraz z 2021 roku poz. 4),

- Rozporządzenia wykonawcze do wymienionych aktów prawnych.

 

ROZDZIAŁ DRUGI

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 

& 2

 1. Filia Przedszkola funkcjonuje przez cały rok (12 miesięcy).

 2. Istnieje możliwość – na wniosek Dyrektora i za zgodą Rodziców – ustalenia miesięcznej lub dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej.

 3. Filia Przedszkola pracuje w godzinach 7.00 do 19.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 4. Istnieje możliwość wcześniejszego otwarcia bądź późniejszego zamknięcia placówki, na wniosek Rodziców.

 5. Czas pracy filii Przedszkola wynosi 12 godzin dziennie, w tym co najmniej 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 6. W filii Przedszkola przewiduje się 5 posiłków w ciągu dnia: śniadanie (przynoszone przez Rodziców bądź zamówione w firmie cateringowej, obsługującej placówkę), obiad (zamówiony w firmie cateringowej, obsługującej placówkę), podwieczorek I, II, III (sporządzane na miejscu).

 7. Przedszkole może działać w systemie dwuzmianowym z zaznaczeniem, że podczas każdej zmiany zapewnia się odpowiednią ilość godzin przewidzianą na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 8. Godziny funkcjonowania poszczególnych zmian a także organizację pracy i szczegółowy sposób dokumentacji wszystkich oddziałów przedszkolnych określa Dyrektor placówki na początku każdego roku przedszkolnego, w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe.

 

& 3

 1. Usługi świadczone przez filię Przedszkola są odpłatne.

 2. Wysokość opłat za dzienny pobyt dziecka w placówce oraz udział w zajęciach dodatkowych określa każdego roku organ prowadzący.

 3. Opłata za pobyt dziecka w filii Przedszkola (czesne) obejmuje część kosztów związanych z organizacją placówki, opieką wychowawczo-dydaktyczną dziecka oraz przeprowadzeniem niektórych zajęć dodatkowych (np. ceramiki, nauki gry na fortepianie lub florystyki), a także z organizacją imprez okolicznościowych (Dzień Matki, Jasełka itp.)..

 4. Czesne pobierane jest raz w miesiącu, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem a Rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 5. Opłata za posiłki zamówione w firmie cateringowej określana jest przez właściciela tejże firmy i podawana przez Dyrektora do wiadomości Rodziców na zebraniu rozpoczynającym dany rok przedszkolny.

 6. Opłata za posiłki sporządzane na miejscu określana jest przez organ prowadzący i podawana przez Dyrektora do wiadomości Rodziców na zebraniu rozpoczynającym dany rok przedszkolny.

 7. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia Rodziców z konieczności uiszczania opłat z tytułu pobytu dziecka w filii Przedszkola i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

 8. W przypadku nieobecności dziecka w filii Przedszkola Rodzice nie mają obowiązku uiszczania opłat za posiłki, o ile fakt nieobecności zostanie zgłoszony Dyrektorowi placówki w terminie określonym w Umowie.

 9. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przez cały miesiąc (od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca) organ prowadzący może obniżyć opłatę uiszczaną przez Rodziców z tytułu czesnego.

 

& 4

 1. Działalność filii Przedszkola finansowana jest przez:

  1. Wójta Gminy Zielonki, przyznającego dotacje w wysokości określonej obowiązującymi przepisami

  2. Rodziców wychowanków filii Przedszkola

  3. Ewentualnych sponsorów, sporządzających darowizny na rzecz filii Przedszkola

 

& 5

 1. Szczegółową organizację pracy filii Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalany każdego roku we wrześniu przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 2. Ramowy rozkład dnia musi uwzględniać zasady ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednią liczbę dzieci w oddziałach) oraz oczekiwania Rodziców/opiekunów prawnych.

 3. Filia Przedszkola może – na życzenie Rodziców – organizować naukę religii.

 4. Warunki i sposób wykonywania przez filię Przedszkola zadania, o którym mowa w & 5 pkt 3 określają odrębne przepisy.

 5. Dzieci (na wniosek Rodziców) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, określonych w ofercie filii Przedszkola (j. angielski, Musical Babies, warsztaty komputerowe, gimnastyka korekcyjna, treningi karate, jazda konna, rytmika, nauka tańca, kształcenie słuchu, nauka gry na fortepianie, warsztaty plastyczne, ceramika, warsztaty florystyczne, warsztaty aktorskie itp.).

 6. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna muszą uwzględniać potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru Rodziców.

 7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15-20 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

 8. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są co roku przez Dyrektora.

 9. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

 10. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane z następujących źródeł:

a) Miesięczne czesne opłacane przez Rodziców.

b) Dodatkowe wpłaty od Rodziców, wynikające z umowy.

c) Dotacje Wójta Gminy Zielonki.

d) Wpłaty sponsorów.

 

ROZDZIAŁ TRZECI

CELE I ZADANIA FILII PRZEDSZKOLA

 

& 6

 1. Filia Przedszkola realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 2. Filia Przedszkola realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz autorskie programy wychowania przedszkolnego, sporządzone przez nauczycieli filii Przedszkola.

 3. Główne cele filii Przedszkola to:

  1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

  2. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  3. Umożliwianie dzieciom poznania i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

  4. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki.

  5. Współpraca z Rodzicami w zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawania zdolności i możliwości rozwojowych dziecka i – w miarę potrzeby – umożliwienia wczesnej interwencji specjalistów.

  6. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

  7. Umożliwienie poznania tradycji i kultury kraju/regionu poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz warsztatów tematycznych.

  8. Rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych poprzez nacisk na artystyczny rozwój dziecka.

 4. Wynikające z dążenia do powyższych celów główne zadania filii Przedszkola to:

  1. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, ciepłej atmosferze i warunkach sprzyjających osiągnięciu dojrzałości szkolnej

  2. Dbanie o indywidualny rozwój dziecka i odkrywanie jego zainteresowań.

  3. Zapewnienie dzieciom równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwość sukcesu.

  4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

  5. Rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci.

  6. Kształtowanie umiejętności obserwacji i rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

  7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do wyrażania własnych myśli, emocji i przeżyć.

  8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

  9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego.

 5. Szczegółowe zadania filii Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy filii Przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 6. Godzina zajęć w filii Przedszkola trwa 60 minut.

 7. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do ich możliwości rozwojowych i wynosić od 15 do 30 minut.

 

& 7

 1. Filia Przedszkola sprawuje bezpieczną opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki.

 2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w budynku filii Przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem placówki, zawsze z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 3. Filia Przedszkola stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

 4. Oddziały przedszkolne powierzone są jednemu lub dwóm nauczycielom przedszkolnym.

 5. Nauczycielki przedszkolne mają obowiązek zabawy z dziećmi w ogrodzie lub na spacerze, w miarę sprzyjających warunków pogodowych.

 6. Zabawy na świeżym powietrzu odbywają się wyłącznie w bezpiecznych warunkach.

 7. Filia Przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas zajęć w budynku i w ogrodzie przedszkolnym, w czasie wizyt w instytucjach oraz w trakcie wycieczek krajoznawczych.

 8. W trakcie wycieczek i spacerów na każde 10-ro dzieci przypada co najmniej jedna osoba opieki.

 9. Wycieczki i wizyty w instytucjach powinny zostać podane do wiadomości Rodziców co najmniej na dzień przed planowanym wyjściem.

 10. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć przedszkolnych odpowiadają wychowawcy.

 11. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć dodatkowych odpowiadają nauczyciele-specjaliści.

 12. Nauczyciele przedszkolni – w miarę możliwości – prowadzą swoją grupę przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

 13. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z filii Przedszkola przez Rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.

 

& 8

 1. Filia Przedszkola – m.in. w ramach pracy zespołów pomocy psych.-ped. – udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska wychowanków.

  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia.

  3. Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

  4. Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. Wspieranie dziecka uzdolnionego.

  6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i Rodziców.

  7. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne.

  8. Wspieranie Rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. W placówce może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

  1. Rodziców

  2. Wychowawcy lub nauczyciela-specjalisty

  3. Psychologa przedszkolnego

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

  1. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

  2. porad, konsultacji i warsztatów dla Rodziców i nauczycieli

  3. zajęć psychoedukacyjnych dla Rodziców

  4. zajęć indywidualnych wg osobnego programu

 5. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi czy psychoedukacyjnymi wymaga zgody Rodziców/opiekunów prawnych.

 6. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

& 9

 1. Organem prowadzącym filię Przedszkola są osoby fizyczne: Maria Wilczek-Krupa i Krzysztof Krupa.

 2. Organ prowadzący uprawniony jest w szczególności do:

  1. przyjmowania i zwalniania pracowników filii Przedszkola.

  2. Ustalania zakresów obowiązków pracowników oraz przydzielania określonych stanowisk, w tym stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora filii Przedszkola.

  3. organizacji naboru dzieci na kolejny rok przedszkolny oraz podejmowania decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

  4. ustalenia regulaminów obowiązujących w placówce.

  5. Przygotowania projektu zmian Statutu filii Przedszkola.

 3. Organ prowadzący może część swoich uprawnień (dotyczących pracowników i wychowanków filii Przedszkola) scedować na Dyrektora.

 4. Pozostałymi organami filii Przedszkola są:

  1. Dyrektor filii Przedszkola.

  2. Rada Pedagogiczna, działająca na podstawie odrębnego regulaminu, którego założenia nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

 

& 10

 1. Stanowisko Dyrektora nadaje pracownikowi organ prowadzący.

 2. Stanowisko Dyrektora może piastować jedna z osób stanowiących organ prowadzący, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wymogi określone przepisami prawa.\

 3. Osoba stanowiąca organ prowadzący i pełniąca jednocześnie obowiązki Dyrektora Szkoły może pobierać wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska, na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania.

 4. Główne zadania Dyrektora to:

  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

  2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami filii Przedszkola, zgodnie z przepisami właściwymi dla przedszkoli niepublicznych.

  3. Sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

  4. Opracowanie rocznego planu nadzoru pedagogicznego, zawierającego wszystkie wymagane elementy.

  5. Opracowanie programu rozwoju placówki i skonsultowanie go z radą Pedagogiczną.

  6. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  7. Umożliwienie nauczycielom podjęcia i przeprowadzenia awansu zawodowego, zgodnie z procedurą określoną odrębnymi przepisami.

  8. Ustalenie ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań Rodziców/opiekunów prawnych.

  9. Przygotowanie arkusza organizacyjnego placówki i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad filią Przedszkola, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oświatowego.

  10. Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć dodatkowych dla każdego oddziału przedszkolnego oraz harmonogramu wycieczek i imprez na każdy rok przedszkolny.

  11. Przewodniczenie radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.

  12. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy.

  13. Dysponowanie powierzonymi środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.

  14. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi filii Przedszkola.

  15. Współpraca z Rodzicami, organem prowadzącym i instytucjami kontrolującymi placówkę.

  16. Kierowanie polityką kadrową filii Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie pracowników za zgodą organu prowadzącego.

  17. podejmowanie decyzji w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć specjalistycznych, wyrównawczych i terapeutycznych.

  18. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

  19. Przepływ informacji i koordynacja współdziałania organów filii Przedszkola.

  20. Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  21. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

  22. Organizowanie i prowadzenie spotkań z Rodzicami, w miarę potrzeb i możliwości, nie rzadziej niż raz w semestrze.

 1. Dyrektor filii Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

& 11

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym filii Przedszkola.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor filii Przedszkola.

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

  1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w filii Przedszkola.

  2. Uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej

  3. Uchwalanie listy programów nauczania i podręczników realizowanych w filii Przedszkola.

  4. Zatwierdzanie tygodniowego rozkładu zajęć w poszczególnych grupach.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia.

  2. Propozycje Dyrektora filii Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

  3. projektowany rozkład zajęć dodatkowych oraz harmonogram wycieczek i imprez.

  4. Projekty i scenariusze imprez przedszkolnych.

  5. organizację i sposób przeprowadzenia konkursów przedszkolnych i zewnętrznych.

 2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku przedszkolnego.

 3. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące dzieci mogą być udzielane wyłącznie Rodzicom lub prawnym opiekunom.

 8. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w & 11 pkt 5.

& 12

  1. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów:

 1. wszystkie organy filii Przedszkola działają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

 2. koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor filii Przedszkola, którego zadaniem jest zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwienie bieżącej wymiany informacji.

 3. wszelkie spory zachodzące pomiędzy organami filii Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 4. Dyrektor Przedszkola współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi lub przedstawicielami organów, którzy działają niezależnie w imieniu swoich organów i reprezentują je na zewnątrz.

 5. wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy filii Przedszkola w ramach ich kompetencji oraz kierowane pod adresem Dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.

 6. przedstawiciele organów filii Przedszkola mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów, jeśli poszczególne regulaminy dopuszczają taką możliwość.

 7. sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, Rodzicami i wychowankami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego i organu nadzorującego placówkę.

 8. sytuacje konfliktowe między wychowankami rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, w dalszej kolejności z udziałem wychowawcy lub innego nauczyciela, psychologa przedszkolnego, Rodziców zainteresowanych, zespołu wychowawczego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej.

 9. sytuacje konfliktowe między wychowankami a nauczycielami rozwiązywane są
  z udziałem wychowawcy, psychologa przedszkolnego, Dyrektora, Rodziców zainteresowanych dzieci.

 10. sytuacje konfliktowe między nauczycielem a Rodzicem są rozwiązywane
  z udziałem: wychowawcy, Dyrektora filii Przedszkola, psychologa przedszkolnego.

 11. sytuacje konfliktowe między nauczycielami są rozwiązywane z udziałem Dyrektora filii Przedszkola.

 12. sytuacje konfliktowe między pracownikiem filii Przedszkola a wychowankiem rozwiązywane są z udziałem: wychowawcy grupy, Rodziców zainteresowanych, psychologa przedszkolnego i Dyrektora filii Przedszkola.

  1. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem konfliktów oraz w przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób satysfakcjonujący dla stron, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora do organu prowadzącego lub organu nadzorującego filię Przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

& 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną filii Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, ew. stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku przedszkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez Dyrektora filii Przedszkola w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

 4. Arkusz organizacji placówki, zaopiniowany przez radę Pedagogiczną i kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący.

 5. W arkuszu organizacji placówki znajduje się w szczególności:

  1. liczba dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów

  2. liczba pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

  3. lista zajęć dodatkowych i czas ich trwania

  4. liczba nauczycieli-specjalistów, zatrudnionych w filii Przedszkola.

  5. Czas realizacji podstawy programowej w danym roku przedszkolnym.

 6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.

 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia wychowawcy ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 8. Wychowankowie zgrupowani są w jednym, dwóch, trzech, czterech lub pięciu oddziałach zbliżonych wiekowo.

 9. Istnieje możliwość (w miarę potrzeb Rodziców) uruchomienia dodatkowych grup popołudniowych.

 10. Liczba oddziałów – w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki – może ulec zmianie.

 11. W przypadku niewielkiej ilości dzieci przebywających w danym dniu na terenie placówki dopuszcza się możliwość łączenia grup w jeden, dwa lub trzy oddziały.

 12. Do realizacji celów statutowych filia Przedszkola posiada:

  1. sale zajęć.

  2. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

  3. Zaplecze kuchenne.

  4. Szatnie i sanitariaty dla dzieci i personelu.

  5. Gabinet dyrektora, psychologa i logopedy.

  6. Bibliotekę z pracownią komputerową.

  7. Gabinet muzyczny.

  8. Ogród przedszkolny, wyposażony w odpowiednie urządzenia dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci.

 13. Filia Przedszkola zapewnia wyposażenie sal przedszkolnych i ogrodu w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.

 14. Filia Przedszkola może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

& 14

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odprowadzane do filii Przedszkola osobiście przez Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby pełnoletnie, zgłoszone przez Rodziców w Kwestionariuszu Przedszkolaka bądź posiadające ich pisemne upoważnienie.

 2. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko oraz serię i nr dowodu osobistego, którym się legitymuje.

 3. Dziecko może zostać odebrane z filii Przedszkola przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dowodu tożsamości.

 4. Rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z filii Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do filii Przedszkola o dowolnej godzinie, wg potrzeb i upodobań Rodziców.

 6. Ze względów organizacyjnych i konieczności zamówienia obiadu w firmie cateringowej wskazane jest, aby rodzic zgłaszał (osobiście, telefonicznie lub mailowo) planowaną nieobecność dziecka lub jego późniejsze niż zwykle przybycie do godz. 9.30 danego dnia.

 7. O ile Rodzice nie złożą wniosku o przedłużenie godzin pracy filii Przedszkola, odbieranie dzieci z placówki powinno trwać do godz. 19.00

 

& 15

 1. Filia Przedszkola przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 2. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do filii Przedszkola dziecka niepełnosprawnego (w tym dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu filia przedszkola zapewni nauczyciela wspomagającego).

 3. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 4. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do filii Przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli, uchwalany co roku przez organ prowadzący.

 5. Podstawą zapisania dziecka do filii Przedszkola jest wypełnienie przez Rodziców formularza zgłoszeniowego (Kwestionariusza Przedszkolaka) i zawarcie umowy z Dyrektorem filii Przedszkola lub przedstawicielem organu prowadzącego.

 6. O przyjęciu do filii Przedszkola decyduje kolejność składania podań i uiszczenie tzw. opłaty wpisowej z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo zapisu mają dzieci już uczęszczające do filii Przedszkola.

 7. Wysokość opłaty wpisowej ustala co roku organ prowadzący.

 8. Opłata wpisowa obejmuje koszty rekrutacji a także koszty zakupu części wyprawki przedszkolnej dziecka.

 9. Organ prowadzący może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków filii Przedszkola w następujących przypadkach:

  1. niedotrzymania przez Rodziców warunków Umowy, w szczególności tych związanych z płatnościami z tytułu pobytu dziecka w filii Przedszkola.

  2. nieobecności dziecka przez ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi filii Przedszkola.

  3. Nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień niniejszego Statutu.

 

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY

WYCHOWANKOWIE

 

& 16

 1. Dziecko przebywające w filii Przedszkola ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności do:

  1. profesjonalnej i życzliwej opieki dydaktyczno-wychowawczej.

  2. Ochrony i poszanowania godności osobistej

  3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

  4. Partnerskiej rozmowy na każdy temat.

  5. Akceptacji jego osoby.

 2. W filii Przedszkola nie stosuje się zabiegów lekarskich bez zgody Rodziców dziecka, z wyłączeniem konieczności ratowania życia.

 3. Wychowanków filii Przedszkola ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 4. Roczną składkę z tytułu ubezpieczenia n.w. opłacają Rodzice.

 5. Wysokość składki ubezpieczeniowej określają Rodzice na pierwszym zebraniu z Dyrektorem filii Przedszkola we wrześniu każdego roku przedszkolnego.

 6. W filii Przedszkola powinny przebywać dzieci zdrowe.

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY

RODZICE

 

& 17

 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

  1. przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu.

  2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, zgodnie z listą przygotowaną przez Dyrektora filii Przedszkola lub wychowawców (pantofle, kubek i szczoteczka do zębów itp.).

  3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z filii Przedszkola bądź upoważnienie do tego innej pełnoletniej osoby z zachowaniem określonych przez placówkę procedur.

  4. Terminowe uiszczanie opłat z tytułu pobytu dziecka w filii Przedszkola.

  5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w filii Przedszkola, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

  6. przyprowadzanie do filii Przedszkola dziecka w dobrym stanie zdrowia a w razie występowania objawów chorobowych (kaszel, katar, wysypka itp.) będących skutkami alergii, dostarczenie Dyrektorowi placówki zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może chodzić do Przedszkola.

  7. Zgłaszanie ewentualnych spóźnień dziecka, mających znaczenie przy zamawianiu posiłków w firmie cateringowej.

  8. Współpraca z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko.

 2. Do podstawowych praw Rodziców dziecka należy:

  1. zapoznanie się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale.

  2. Zapoznanie się z dokumentami określającymi zasady pracy filii Przedszkola (Statutem, Regulaminem wycieczek, Regulaminem pracy itd.).

  3. Uzyskiwanie na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka.

  4. Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy przedszkolnego.

  5. wyrażanie i przekazywanie nauczycielom i Dyrektorowi wniosków i obserwacji pracy filii Przedszkola.

  6. Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy filii Przedszkola organowi prowadzącemu oraz organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny nad placówką.

  7. Uczestnictwo w zebraniach z Dyrektorem filii Przedszkola i wychowawcami, co najmniej dwa razy w ciągu roku przedszkolnego.

 3. Podstawowe formy współpracy filii Przedszkola z Rodzicami to:

  1. zebrania grupowe.

  2. Konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, psychologiem, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami.

  3. Zajęcia otwarte.

 

ROZDZIAŁ ÓSMY

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

& 18

 1. W filii Przedszkola zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 2. Nauczyciel przedszkolny prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadając za jej jakość i wyniki.

 3. Nauczyciel przedszkolny dokumentuje swoją pracę zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.

 4. Do zadań nauczycieli przedszkolnych należy w szczególności:

  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

  2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

  3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

  4. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

  5. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w filii Przedszkola i poza jej terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

  6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.

  7. Planowanie własnego rozwoju zawodowego i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

  8. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych.

  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

  10. Współpraca z Rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw Rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka.

  11. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  12. Realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących.

  13. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

  14. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych o charakterze dydaktycznym (Jasełka, Dzień Matki itp.), kulturalnym lub sportowym.

  15. Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora lub vice Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 5. Nauczyciele otaczają indywidualną opieką swoich wychowanków i utrzymują kontakt z ich Rodzicami w celu:

  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci.

  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

  3. Włączenia ich w działalność placówki.

 6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i vice Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 7. Nauczyciel ma prawo (w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki) do odmowy przyjęcia wychowanka pod opiekę Przedszkola w danym dniu w przypadku, gdy zauważy u dziecka objawy charakterystyczne dla infekcji jelitowej (wymioty, biegunka) bądź nieżytu dróg oddechowych (kaszel, katar, wysoka temperatura ciała), a Rodzic/opiekun nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego alergiczne pochodzenie tych dolegliwości.

 

& 19

 1. W filii Przedszkola utworzone jest stanowisko vice Dyrektora. Powołania i odwołania vice Dyrektora dokonuje organ prowadzący lub – za zgodą organu prowadzącego – Dyrektor filii Przedszkola.

 2. Vice Dyrektor wykonuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a Dyrektorem, w szczególności:

  1. współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną placówki.

  2. Współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych.

  3. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników.

  4. wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością filii Przedszkola, w szczególności zaś te zlecone przez Dyrektora.

  5. Dysponuje środkami finansowymi filii Przedszkola w przypadku nieobecności Dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

  6. Reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora.

 

& 20

 1. Filia Przedszkola zatrudnia psychologa oraz logopedę.

 2. Psycholog przedszkolny otacza opieką wszystkie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 6-letnich.

 3. Do zadań psychologa należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci.

  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i działań profilaktycznych.

  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, Rodziców i nauczycieli.

  4. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka.

  5. Wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego filii Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

  6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  7. Aktywna działalność w pracy zespołów pomocy psych.-ped.

 4. Logopeda przedszkolny otacza opieką dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

 5. W uzasadnionych przypadkach opieką logopedyczną mogą zostać objęte dzieci 3-letnie.

 6. Do zadań logopedy przedszkolnego należy w szczególności:

  1. coroczne przeprowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii logopedycznej.

  2. prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dzieci zgodnie z zasadami sztuki logopedycznej.

  3. Dokumentacja pracy indywidualnej z dziećmi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Współpraca z Rodzicami w celu eliminowania wad wymowy za pomocą ćwiczeń i zadań wykonywanych przez dziecko w domu.

  5. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w działaniach mających na celu ograniczenie bądź eliminację wad wymowy u dzieci.

  6. Prowadzenie szkoleń dla Rodziców i nauczycieli.

  7. Aktywna działalność w pracy zespołów pomocy psych.-ped.

 

& 21

 1. Filia Przedszkola zatrudnia nauczycieli-specjalistów oraz nauczycieli wspomagających.

 2. Nauczyciele-specjaliści zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi w zakresie swoich specjalności.

 3. Nauczyciele-specjaliści zobowiązani są dokumentować przeprowadzone zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Forma, organizacja i przebieg zajęć musi być dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci.

 5. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli-specjalistów określa Dyrektor filii Przedszkola.

 6. Nauczyciele wspomagający pełnią rolę pomocy wychowawcy.

 7. Do zadań nauczycieli wspomagających należy w szczególności:

  1. troskliwa opieka nad dziećmi.

  2. pomoc przy codziennych czynnościach, jak jedzenie, przygotowanie do spania, mycie zębów, toaleta, ubieranie butów itp.

  3. Pomoc w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych.

  4. pomoc podczas spacerów i wycieczek.

  5. Wykonywanie poleceń wychowawcy.

  6. Wykonywanie poleceń Dyrektora i vice Dyrektora.

 

& 22

 1. W filii Przedszkola zatrudnia się pracowników obsługi, w tym w szczególności:

  1. pomoce kuchenne

  2. osoby sprzątające

 2. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

  1. utrzymywanie czystości w salach i na zapleczu.

  2. przygotowywanie i podawanie posiłków.

  3. Prowadzenie kontroli czystości pomieszczeń przedszkolnych.

  4. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi określa Dyrektor filii Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY

POSTANOWIENIA KONCOWE

 

& 23

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, Rodziców, pracowników obsługi.

 2. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza organ prowadzący.

 3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

  1. wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń przedszkolnych

  2. udostępnienie Statutu zainteresowanym przez Dyrektora filii Przedszkola.

 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 5. Filia Przedszkola prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.