REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO
„BAJKOWE KRÓLESTWO”
FILIA W BIBICACH

ROK SZKOLNY 2020/2021Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. 232)

 3. Statut Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach


I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§1

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do Przedszkola obejmuje:

  1. określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu w danym roku szkolnym

  2. przyjmowanie "Kwestionariuszy Przedszkolaka" i innych dokumentów rekrutacyjnych

  3. przyjmowanie opłat z tytułu wpisowego

  4. powołanie Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej i określenie kompetencji i zadań jej członków

  5. posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej

  6. ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do Przedszkola na dany rok szkolny

  7. podpisanie umów z Rodzicami (opiekunami prawnymi) kandydatów

 

 1. Postępowanie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej jest jawne.

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§2

 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

 

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.

 

 1. Dzieci 5- i 6-letnie mogą odbywać w Przedszkolu „Bajkowe Królestwo” obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 1. Rekrutacja prowadzona jest w ramach oddziałów przedszkolnych, skupiających dzieci zbliżone wiekowo.

 

 1. Liczba oddziałów określana jest na każdy rok szkolny w arkuszu organizacji pracy Przedszkola.

 

 1. Przedszkole dopuszcza możliwość tworzenia dodatkowych oddziałów popołudniowych, zapewniających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z zastrzeżeniem, że w placówce może przebywać nie więcej niż 77 dzieci jednocześnie.

 

 1. Przedszkole działa przez 12 miesięcy w roku – rekrutacja dzieci zgłaszanych tylko na okres wakacyjny prowadzona jest wg przepisów określonych w roz. VI &8 niniejszego regulaminu.

§3

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola „Bajkowe Królestwo” odbywa się przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.

 2. Najważniejszym kryterium rekrutacyjnym jest kolejność uiszczenia opłaty wpisowej (w przypadku dzieci nowych) oraz brak zaległości w opłatach z tytułu pobytu dzieci w placówce (w przypadku wychowanków zapisanych na kolejny rok szkolny).

 3. Pierwszeństwo przyjęcia do danego oddziału mają dzieci już uczęszczające do Przedszkola „Bajkowe Królestwo”.

 4. Istnieje możliwość zapisu dzieci z rocznym lub wieloletnim wyprzedzeniem – w takim wypadku Rodziców obowiązują opłaty i zasady rekrutacji określone przez Dyrektora Przedszkola na aktualny rok szkolny.

 5. Zapisy na listy kandydatów do poszczególnych oddziałów Przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez Rodziców (opiekunów prawnych) wypełnionych "Kwestionariuszy Przedszkolaka".

 6. Dopuszcza się możliwość przesłania wypełnionego „Kwestionariusza Przedszkolaka” za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takim wypadku Rodzic (opiekun prawny) musi podpisać dokument najpóźniej w w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu.

 7. Rezerwacja miejsc w danym oddziale na dany rok szkolny następuje po uiszczeniu przez Rodzica (opiekuna prawnego) opłaty wpisowej (w przypadku dzieci nowych) lub stwierdzeniu braku zaległości z tytułu pobytu dziecka w Przedszkolu w mijającym roku szkolnym (w przypadku dzieci już uczęszczających).

 8. Wysokość opłaty wpisowej podana jest w Informatorze Przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.

 9. Opłata wpisowa może zostać uregulowana przelewem na konto Przedszkola lub gotówką u dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola.

 10. Opłata wpisowa jest bezzwrotna. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Przedszkola lub organ prowadzący placówkę może odstąpić od tej reguły.

 11. Zasady i warunki pobytu wychowanków w Przedszkolu określa Umowa, zawierana pomiędzy Rodzicami przyjętych dzieci a organem prowadzącym placówkę w czerwcu każdego roku szkolnego.

 12. Umowa obowiązuje przez cały rok szkolny od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012.

§4

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa kandydatów do poszczególnych oddziałów na dany rok szkolny.

 2. Lista rezerwowa tworzona jest przez cały rok szkolny w oparciu o kolejność zgłoszeń kandydatów.

 3. Zgłoszenie kandydata na listę rezerwową zawiera imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz dane kontaktowe jednego lub obydwojga Rodziców (opiekunów prawnych).

 4. Dopuszcza się możliwość telefonicznego lub internetowego zgłoszenia dziecka na listę rezerwową.

 5. W przypadku pojawienia się wolnego miejsca w danym oddziale Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powiadamia o tym fakcie Rodziców kandydata zapisanego na najwyższym miejscu listy rezerwowej.

III. Skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej

 

§5

 1. W skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej wchodzą:

  1. Dyrektor Przedszkola jako przewodniczący Komisji

  2. Wicedyrektor Przedszkola jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej

  3. Przedstawiciel organu prowadzącego (opcjonalnie)

 

 1. O terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia pozostałych członków Komisji z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Członkami Komisji na prawach obserwatorów mogą być:

  1. nauczyciele Przedszkola

  2. psycholog przedszkolny

  3. pedagog przedszkolny

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji.

§6

  1. Dokumenty składane przez Rodziców (opiekunów prawnych) do Przedszkola to:

   1. "Kwestionariusz Przedszkolaka" (wymagany przy zapisie dziecka na pierwszy rok pobytu)

   2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania, jeśli jest ono inne niż adres zameldowania dziecka

   3. Zaświadczenie lekarskie lub wynik badania na obecność pasożytów, o ile taki wymóg zostanie określony zarządzeniem Dyrektora Przedszkola na dany rok szkolny

   4. Podpisany formularz Umowy wraz z aneksami, o ile takie zostały przewidziane

 

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej:

a. imienne wykazy zgłoszonych dzieci

b. "Kwestionariusze Przedszkolaka" oraz inne dokumenty złożone przez Rodziców

c. umowy przedszkolne

d. imienne listy rezerwowe

e. imienne listy dzieci zgłoszonych na okres wakacyjny

 

3. Przedszkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna w terminie do 15 lipca 2011 r. sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a. listy dzieci przyjętych do Przedszkola na najbliższy rok szkolny wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika

b. rezerwową listę dzieci nieprzyjętych do Przedszkola z powodu braku miejsc lub z powodu zaległości finansowych z roku poprzedniego, o ile taka została sporządzona

c. listę dzieci zapisanych na najbliższe wakacje

V. Zadania Dyrektora Przedszkola

§7

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej;

a. podanie do wiadomości Rodziców zasad określonych w niniejszym Regulaminie

b. wydawanie i przyjmowanie "Kwestionariuszy Przedszkolaka"

c. wydawanie i przyjmowanie formularzy oświadczeń Rodziców o miejscu zamieszkania dziecka

d. sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

    • datę urodzenia dziecka,

    • miejsce zamieszkania i adres zameldowania dziecka,

    • telefony kontaktowe Rodziców (opiekunów prawnych)

    • czytelność zapisów w Kwestionariuszu

    • informację o osobach uprawnionych do odbioru dziecka z Przedszkola

e. sporządzenie na potrzeby pracy Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:

    • nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

    • informacje o planowanym czasie pobytu dziecka w Przedszkolu

    • informację o uiszczeniu opłaty wpisowej

    • informację o zaległościach finansowych Rodziców (opiekunów prawnych) względem placówki, w przypadku dzieci zapisanych do Przedszkola na kolejny rok szkolny

 

2. Uczestniczenie w pracach Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej.

 

3. Zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do Przedszkola.

 

4. Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do Przedszkola na podstawie kompletu przygotowanych dokumentów.

 

5. Merytoryczny nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji z pracy Komisji, w tym w szczególności:

a. składania podpisów przez członków Komisji

b. protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania

c. sporządzenia list dzieci, o których mowa w roz. IV &6 pkt 3

 

6. Opublikowanie list dzieci przyjętych do Przedszkola na dany rok szkolny w terminie określonym w załączniku nr 1.

7. Upoważnienie wicedyrektora lub innego członka Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do przejęcia części obowiązków związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

VI Zasady rekrutacji na okres wakacyjny

§8

 1. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) dopuszcza się możliwość zapisu dzieci spoza Przedszkola.

 2. W zajęciach wakacyjnych mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym (2,5 do 6 lat) oraz dzieci 7-letnie.

 3. Zapisy dzieci do Przedszkola na okres wakacji odbywają się w czerwcu 2011 r., w oparciu o listy zgłoszeniowe udostępnione w szatniach przedszkolnych.

 4. Oddziały przedszkolne w miesiącach wakacyjnych mogą być mieszane pod względem wiekowym, z zachowaniem zasady podziału na dzieci młodsze (3- i 4-letnie) oraz starsze (5-, 6- i 7-letnie).

 5. Rodzice dzieci spoza Przedszkola „Bajkowe Królestwo”, zapisanych do placówki na okres wakacyjny, składają u Dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola „Wakacyjny Kwestionariusz Przedszkolaka”.

 6. Rodzice dzieci spoza Przedszkola „Bajkowe Królestwo”, zapisanych do placówki na okres wakacyjny, podpisują z Przedszkolem odrębną umowę obowiązującą wyłącznie we wskazanych przez nich miesiącach wakacyjnych.

 7. Rodzice dzieci spoza Przedszkola „Bajkowe Królestwo”, zapisanych do placówki na okres wakacyjny, nie mają obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.

 8. W okresie wakacji w Przedszkolu mogą przebywać dzieci, które we wrześniu 2011 r. rozpoczną pierwszy rok pobytu w placówce – w takich przypadkach Rodzice (opiekunowie prawni) podpisują odrębną umowę, obowiązującą wyłącznie w okresie wakacyjnym.

 9. Dzieci uczęszczające do Przedszkola „Bajkowe Królestwo” mają prawo przebywać w placówce w miesiącach wakacyjnych następujących po zakończeniu roku szkolnego, na zasadach określonych przepisami umowy zawartej pomiędzy Rodzicami (opiekunami prawnymi) a Przedszkolem.

 10. W miesiącach wakacyjnych obowiązują opłaty określone na rok szkolny 2010/2011.

VII Przepisy końcowe

§9

1. Nabór dzieci do Przedszkola odbywa się przez cały rok szkolny, na podstawie kart zgłoszeń.

 

  1. Szczegółowy terminarz naboru do Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

  1. Listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola są podawane do wiadomości Rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1.

 

  1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do Przedszkola Komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

§10

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący Komisji.

2. Od decyzji przewodniczącego Rodzice mogą odwoływać się do organu prowadzącego placówkę.§11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 26 stycznia 2011 roku.

2. Traci moc Regulamin Rekrutacji z dnia 20 kwietnia 2010 r.

 

3. Regulamin podany jest do wiadomości Rodziców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach.PLAN IMPREZ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

KWESTIONARIUSZ PRZEDSZKOLAKA

NUMER KONTA

Rodzice dzieci rozpoczynających pobyt w Przedszkolu „Bajkowe Królestwo” powinni dostarczyć:

 • pantofle (na gumowej podeszwie, wsuwane lub zapinane na rzepy – prosimy nie dawać dzieciom baletek czy klapek)

 • szczoteczkę do zębów

 • podpisany kubeczek

 • zestaw ubranek na zmianę (majteczki, skarpetki lub rajstopy, spodenki, bluzeczkę)

 • podpisane przybory do spania, o ile dziecko będzie leżakować (piżamkę, kocyk, poszewkę, jasieczek, ew. ulubioną maskotkę)

 

Pozostałe elementy wyprawki (środki higieny, wszelkie materiały plastyczne, podręczniki i karty pracy, pomoce dydaktyczne itp.) dzieci otrzymują w Przedszkolu.

 

 

 

Godziny pracy przedszkola ustalają rodzice. W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole działa
w godzinach 7.00-19.00

Dni wolne od pracy w 2021/2022 r. :

Przedszkola „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach realizują autorski program adaptacyjny dla nowych wychowanków, podzielony na dwa moduły: