KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO

„BAJKOWE KRÓLESTWO” W KRAKOWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U. z dnia 14.05.2013 r. poz. 560 ).

 • Statutu Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” w Krakowie.

 

O PRZEDSZKOLU

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowe Królestwo” w Krakowie powstało w 2003; placówka działa w oparciu o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych Prezydenta Miasta Krakowa (nr 4/2002). Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Placówka jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Przedszkoli Niepublicznych w Warszawie oraz w Krakowie.

Przedszkole prowadzi opiekę nad dziećmi w wieku 2,5 do 6 lat, realizuje podstawę programową z zakresu wychowania przedszkolnego określoną aktami prawnymi MEN oraz oferuje szeroką paletę zajęć dodatkowych, imprez, warsztatów edukacyjnych i wycieczek. Oferta Przedszkola realizowana jest w oparciu o:

- podstawę programową wychowania przedszkolnego

- akty prawne MEN

- koncepcję pracy Przedszkola

- interdyscyplinarny program autorski zarządzania Przedszkolem „Wyprawa po wiedzę”

- ministerialne i autorskie programy nauczania przedszkolnego

- ministerialne i autorskie programy nauczania przedmiotów dodatkowych

- dokumentację wewnętrzną Przedszkola (Statut, regulaminy, procedury, plany pracy)

Główne cele Przedszkola „Bajkowe Królestwo” to:

- wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami

- rozbudzenie wrażliwości na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego

- zachęcanie do aktywności twórczej i wyrażania emocji za pośrednictwem różnorodnych form twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej

- efektywne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole zatrudnia 8 czynnych zawodowo pracowników, w tym 7 nauczycieli oraz – w ramach umów cywilno-prawnych – szereg nauczycieli specjalistów (logopeda, psycholog, nauczyciel rytmiki, nauczyciel karate, nauczyciel baletu itp.). W placówce funkcjonuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej; w kadrze przedszkolnej znajduje się nauczyciel oligofrenopedagog oraz muzykoterapeuta. Dyrektor posiada wykształcenie wyższe magisterskie Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Zastępca dyrektora posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem. Kadra posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. W „personelu stałym” znajduje się także nauczyciel języka angielskiego oraz specjalista plastyk.

Przedszkole „Bajkowe Królestwo” stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci – wychowankowie mają do dyspozycji bardzo dobrą i nowocześnie wyposażoną bazę lokalową, dostosowaną do swoich potrzeb. Przedszkole mieści się w parterowym lokalu o powierzchni 300 m2. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji przestronną salę wyposażoną w odpowiedni sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne; grupa dzieci najmłodszych zajmuje dwie sale: jadalnię oraz salę zabaw. W Przedszkolu funkcjonuje także sala teatralna, aneks komputerowy wyposażony w tablicę multimedialną, projektor, dwa stanowiska komputerowe i tablety graficzne oraz gabinet dyrektora. Do dyspozycji dzieci pozostają cztery punkty sanitarne i dwie umywalnie; w Przedszkolu znajdują się dwie szatnie (osobna dla maluszków i dla dzieci starszych). Naprzeciwko Przedszkola znajduje się ogródek jordanowski, boisko do gry w piłkę oraz górka saneczkowa.

Przedszkole zapewnia swoim wychowankom wykształconą kadrę pedagogiczną oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Nauczyciele Przedszkola wykorzystują innowacyjne i nowatorskie metody dydaktyczne, pracują z sercem oraz na bieżąco doskonalą swoje umiejętności. W pracy z dziećmi stosują metodę pozytywnej motywacji pamiętając, że odpowiednia zachęta i konstruktywna ocena najsilniej aktywizują dzieci w wieku przedszkolnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Priorytetem w życiu każdego dziecka jest jego dom rodzinny. To Rodzice decydują o kształcie i metodach wychowania swoich dzieci, to w domu rodzinnym dziecko uczy się, jak godnie żyć, pracować i funkcjonować w społeczeństwie. Nasze Przedszkole uzupełnia działania podjęte przez Rodziców w taki sposób, by maksymalnie wspomóc ich efektywność i umożliwić dzieciom jak najlepszy start w szkolne i młodzieńcze życie. W naszej codziennej pracy respektujemy prawo Rodziców do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka; Rodzic jest dla nas partnerem, a współpraca z nim stanowi jeden z filarów koncepcji naszego Przedszkola.

Dziecko jest indywidualnością, dlatego do każdego wychowanka podchodzimy indywidualnie, szanując jego godność osobistą, cechy osobowościowe oraz zainteresowania i talenty. Wraz z Rodzicami chcemy wyposażyć nasze dzieci w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im z uśmiechem i radością przejść kolejne etapy edukacyjne i które wzbudzą w nich empatię i otwartość na kontakty z innymi ludźmi. Zależy nam na tym, by wykształcić w naszych wychowankach poczucie tożsamości narodowej, ale także by rozbudzić w nich ciekawość świata i poczucie, że warto się uczyć i zdobywać wiedzę i umiejętności.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nadrzędnym celem naszego Przedszkola jest stworzenie dzieciom bezpiecznych, przyjaznych i komfortowych warunków rozwoju, nauki i zabawy. Baza lokalowa jest bardzo istotna, ale nie kluczowa – naszym wychowankom potrzebna jest przede wszystkim przyjazna, twórcza atmosfera, poczucie bezpieczeństwa oraz autorytet mistrza-nauczyciela, któremu dzieci będą ufać i który będzie dla nich niekwestionowanym wzorem.

Misją Przedszkola jest zatem realizacja priorytetów określonych w niniejszej koncepcji, determinujących pracę każdego nauczyciela placówki. Należą do nich:

 • Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.

 • Pomoc Rodzicom w działaniach wychowawczych.

 • Dbałość o bezpieczeństwo wychowanków.

 • Traktowanie każdego dziecka w jednakowy sposób.

 • Szanowanie praw dziecka, w tym także praw do wyrażania swoich uczuć i poglądów.

 • Pobudzanie dziecięcej wyobraźni, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

 • Wspomaganie rozwoju zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dzieci.

 • Rozbudzanie w dzieciach ciekawości świata.

 • Rozwijanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz wiary w siebie.

 • Kształtowanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego.

 • Zachęcanie dzieci do społecznej aktywności i samodzielności.

 • Obiektywna diagnoza umiejętności i możliwości intelektualnych i emocjonalnych dzieci.

 • Efektywne przygotowywanie do podjęcia nauki w szkole.

 • Uwrażliwianie dzieci na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce.

 • Propagowanie ruchu i zdrowego trybu życia.

 • Zapobieganie nieprawidłowościom związanym z rozwojem dzieci poprzez działania profilaktyczne.

 • Zapoznanie dzieci z najważniejszymi wartościami etycznymi: prawdą, dobrem, miłością, uczciwością, pięknem.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci: lokalnych (związanych z miastem lub regionem) oraz narodowych.

 • Uczenie dzieci szacunku, życzliwości oraz zrozumienia dla innych ludzi oraz świata.

 • Doskonale własnych umiejętności metodycznych oraz warsztatowych, stałe podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych.

 • Stosowanie nowatorskich form pracy, w tym najnowszych zdobyczy w zakresie technologii informacyjnej oraz techniki multimedialnej.

 • Traktowanie Rodziców w sposób partnerski.

 • Współpraca z partnerami Przedszkola, w tym z przedsiębiorstwami oferującymi zajęcia dodatkowe, instytucjami, organizacjami oraz specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność Przedszkola.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Proces wychowania zakłada ścisłą współpracę i partnerstwo pomiędzy Rodzicami a pracownikami instytucji wspomagających rozwój dziecka. Stąd zadaniem wszystkich pracowników Przedszkola jest dbałość o pozytywne relacje z Rodzicami wychowanków.

Najważniejsze cele partnerskiej współpracy nauczycieli z Rodzicami to:

- wspomaganie procesu wychowawczego dziecka.

- dążenie do wspólnych celów dydaktyczno-wychowawczych Przedszkola i środowiska rodzinnego.

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

- zapoznanie Rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, procedurami i programami pracy dydaktyczno wychowawczej.

- przekazanie Rodzicom wiedzy na temat bieżącej działalności Przedszkola oraz funkcjonowania dziecka w placówce.

- informowanie Rodziców o celem o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa, logopedy oraz nauczycieli specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

- wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

- włączenie Rodziców w życie grupy i Przedszkola.

- podnoszenie świadomości edukacyjnej Rodziców poprzez spotkania, prezentacje multimedialne, warsztaty, szkolenia, konsultacje itp.

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

NA LATA 2014-2018

 

 

ZADANIA

 

 

FORMA REALIZACJI

 

UWAGI

Adaptacja dziecka w Przedszkolu

 

 • Rozpowszechnianie informacji prezentującej działalność Przedszkola.

 • Realizacja autorskiego programu adaptacyjnego dla dzieci.

 • Organizowanie warunków zapewniających dzieciom i Rodzicom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

 • Organizacja Dni Otwartych dla dzieci zapisanych do Przedszkola od kolejnego roku szkolnego.

 

Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci

 • Realizacja autorskiego programu Przedszkola Wyprawa po wiedzę (w każdym roku szkolnym inny temat wiodący).

 • Planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej w poszczególnych grupach zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego i ramowym rozkładem dnia.

 • Doposażenie sal w pomoce i zabawki dydaktyczne (gry, klocki, układanki, książki).

 • Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej poprzez organizowanie i doposażenie kącików zainteresowań, zgodnie z tematem wiodącym na dany rok szkolny.

 • Realizacja autorskich programów nauczania:

 • Witamy w przedszkolu – program adaptacyjny dla nowych dzieci (modyfikowany na bieżąco, w danym roku szkolnym; realizowany jednorazowo podczas Dni Adaptacyjnych)

 • Wakacje w przedszkolu – program zajęć wakacyjnych (co roku inny temat wiodący, modyfikacja programu każdego roku w czerwcu)

 • Ze sztuką na Ty – program zajęć plastycznych

 • Od kropki do kreski – program zajęć z grafiki komputerowej

 • Metamorfozy – program edukacji teatralnej i dramowej

 • Zabawa w biało-czarne – program edukacji muzycznej

 • English around the music – program edukacji językowej (j. angielski)

 • Plany pracy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, IPET dla dzieci z orzeczeniami oraz plany pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi.

 • Realizacja projektów edukacyjnych oraz udział dzieci w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych zgodnie z harmonogramem określonym na dany rok szkolny.

 • Organizacja wycieczek, imprez okolicznościowych, warsztatów oraz wyjść zgodnie z harmonogramem określonym na dany rok szkolny.

 • Autoprezentacja zdolności, zainteresowań dzieci na forum grupy i całego Przedszkola.

 

Diagnoza przedszkolna

 • Diagnozowanie umiejętności i sprawności dzieci poprzez systematyczną obserwację ich zachowań i analizę wytworów ich działalności.

 • Diagnozowanie poziomu gotowości dzieci 5-6 letnich do podjęcia nauki w szkole w zakresie realizacji podstawy programowej.

 • Diagnozowanie szczególnych uzdolnień artystycznych, językowych i sportowych dzieci (za pomocą narzędzi opracowanych przez specjalistów) w celu skierowania wychowanków do specjalistycznych szkół podstawowych (muzycznych, sportowych, językowych).

 

Wspomaganie aktywności społecznej dzieci

 • Wykorzystanie naturalnych sytuacji do diagnozowania stanów emocjonalnych dzieci.

 • Wykorzystanie literatury dziecięcej w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz wybranych wartości moralnych (zachowania bohaterów literackich).

 • Rozwijanie odporności emocjonalnej dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach i warsztatach artystycznych.

 • Oglądanie edukacyjnych przedstawień teatralnych, w wykonaniu aktorów teatru „Urwis”.

 • Opracowanie i wdrażanie „Kodeksu grupowego”.

 • Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka”.

 • Wykorzystanie literatury dziecięcej w kontekście kształconych cech charakteru (prawda, dobro, uczciwość, niezłomność, miłość, piękno).

 • Wprowadzenie systemów motywacyjnych w celu weryfikacji prawidłowych zachowań dzieci.

 

Promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia

 • Realizowanie zadań dydaktyczno wychowawczych z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 • Realizacja programów wychowawczych i profilaktycznych.

 • Spotkania edukacyjne z ekspertami i specjalistami.

 • Spotkania Rodziców z dietetykiem przedszkolnym.

 • Organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z tematyką.

 • Oglądanie przedstawień teatralnych promujących zdrowy tryb życia.

 • Uczestnictwo w zajęciach sportowych oferowanych przez Przedszkole (gimnastyka ogólnorozwojowa, nauka pływania, karate, joga, nauka jazdy konnej).

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, m.in. z policją, strażą pożarną, instytucjami zdrowego żywienia, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, kliniką weterynaryjną itp.

 

Współpraca z Rodzicami

 • Konsultacje indywidualne nauczycieli z Rodzicami (spotkania z inicjatywy nauczyciela, spotkania z inicjatywy rodzica).

 • Konsultacje indywidualne Rodziców z psychologiem i logopedą przedszkolnym.

 • Zebrania ogólne z Rodzicami, przy udziale nauczycieli wychowawców oraz dyrekcji Przedszkola.

 • Zebrania grupowe z Rodzicami oraz wychowawcami oddziałów.

 • Zajęcia otwarte dla Rodziców.

 • Organizacja uroczystości przedszkolnych (zakończenie roku, koncert przedszkolny) oraz imprez okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty) z udziałem Rodziców.

 • Prezentowanie na stronie internetowej Przedszkola publikacji związanych z problemami dzieci w wieku przedszkolnym (np. dotyczących stanu prawnego obniżenia wieku szkolnego).

 • Angażowanie Rodziców w życie grupy oraz całego Przedszkola (np. w formie opieki podczas wycieczek lub udziału w kiermaszach świątecznych).

 • Zachęcanie Rodziców do współdecydowania o organizacji pracy w Przedszkolu (godziny funkcjonowania placówki, wybór firmy cateringowej żywiącej dzieci, rodzaj zajęć dodatkowych oferowanych przez Przedszkole).

 

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka

 • Powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Stworzenie i realizacja programów IPET dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

 • Realizacja programów muzykoterapeutycznych dla dzieci z problemami z koncentracją.

 • Stworzenie i realizacja programów indywidualnych dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach w danej dziedzinie.

 • Organizacja, realizacja i modyfikowanie szerokiej oferty zajęć dodatkowych, zawierającej w szczególności zajęcia artystyczne (rytmika, nauka tańca, warsztaty plastyczne, warsztaty aktorskie, kształcenie słuchu, nauka gry na fortepianie, grafika komputerowa), językowe (j. angielski, j. francuski), sportowe (karate, joga, nauka pływania, treningi piłki nożnej, nauka jazdy konnej) i inne (szachy, religia).

 

Usamodzielnianie dzieci

 • Wybory nazwy grupy w każdym z oddziałów.

 • Zachęcanie dzieci do samodzielnego nakrywania do stołu oraz urządzania kącików zainteresowań.

 • Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z toalety oraz samodzielnego ubioru podczas wycieczek i spacerów.

 • Organizacja Zielonego Przedszkola – 3-dniowego wyjazdu w góry pod opieką nauczycieli, bez udziału Rodziców.

 

Promowanie placówki w środowisku lokalnym

 • Prezentowanie oferty i działalności Przedszkola w prasie lokalnej.

 • Promocja Przedszkola wśród mieszkańców najbliższych osieli (akcja plakatowa, ulotki).

 • Wizyty dzieci w okolicznych firmach i instytucjach (salon fryzjerski dla psów, klinika weterynaryjna, pizzeria itp.).

 • Organizacja imprez promujących placówkę:

 • Dni Otwarte w Przedszkolu

 • Koncert Młodych Wirtuozów

 • Piknik ogrodowy na zakończenie roku szkolnego

 • Jasełka

 • Międzyprzedszkolne konkursy artystyczne

 • Przedszkolna olimpiada sportowa

 • Uroczyste zakończenie roku oddziałów zerowych

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

 

 

Według potrzeb środowiska lokalnego (zbieranie żywności dla bezdomnych zwierząt, akcje na rzecz osób niepełnosprawnych itp.)

 

Prezentowanie umiejętności dzieci na terenie Miasta Kraków

 

Według oferty Urzędy Miasta Krakowa

 

Udział dzieci w konkursach, akcjach ogólnopolskich

 

Według ofert

 

Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

- Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

- Domy Kultury

- Miejska Komenda Policji

- Komenda Miejska Straży Pożarnej

- placówki oświatowe

 • Wycieczki

 • Konkursy

 • Prelekcje

 • Spotkania

 • Pogadanki

 • Warsztaty

 • Wizyty przedstawicieli w Przedszkolu

 • Organizowanie imprez

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi działania Przedszkola:

- Kuratorium Oświaty w Krakowie

- Urząd Miasta Krakowa

- ośrodki doskonalenia nauczycieli

- uczelnie wyższe

 • Szkolenia

 • Kursy

 • Warsztaty

 • Konferencje

 • Studia podyplomowe

 

 

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ARTYSTYCZNYM „BAJKOWE KRÓLESTWO” W KRAKOWIE:

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola.

 1. Przedszkole przejmuje opiekę nad wychowankiem od momentu przekazania dziecka nauczycielowi lub pracownikowi placówki aż do odbioru dziecka przez Rodzica/opiekuna prawnego lub osoby przez niego uprawnionej.

 2. Do odbioru dziecka z Przedszkola uprawnieni są WYŁĄCZNIE Rodzice/opiekunowie prawni, ew. osoby wskazane w Kwestionariuszu Przedszkolaka.

 3. W przypadku zaistnienia konieczności odbioru dziecka przez osoby inne niż wymienione w pkt. 2, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są uprzedzić o tym fakcie pracowników Przedszkola, podając przy tym dane personalne wskazanej osoby (imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, ew. stopień pokrewieństwa). Brak informacji ze strony Rodziców lub brak dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko spowoduje odmowę przekazania wychowanka przez pracowników Przedszkola.

 4. Pracownik Przedszkola ma prawo wylegitymowania osoby zgłaszającej się po odbiór dziecka w przypadku, gdy nie zna lub nie jest pewien jej tożsamości.

 5. Pracownik Przedszkola ma prawo odmowy przekazania dziecka osobie niepełnoletniej lub osobie z objawami nietrzeźwości.

 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nietrzeźwej pracownik Przedszkola informuje Rodzica/opiekuna prawnego zarówno o tym fakcie, jak też o konieczności odebrania wychowanka przez inną osobę. W przypadku niedostosowania się do ww. procedury pracownik Przedszkola informuje o zaistniałej sytuacji lokalny komisariat policji.

Procedura postępowania w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych.

 1. Zgodnie z &5 ppkt. „c” Umowy o sprawowanie opieki nad wychowankiem Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo”, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do przyprowadzania do placówki dzieci W DOBRYM STANIE ZDROWIA. Nauczyciele i pracownicy przyjmują zatem, że wszystkie dzieci znajdujące się w Przedszkolu uznane są przez Rodziców/opiekunów prawnych za zdrowe i mogą uczestniczyć we wszystkich formach aktywności określonych programem dydaktyczno-wychowawczym placówki.

 2. Zgodnie z zapisami Statutu Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie oraz filii w Bibicach w razie występowania u dziecka objawów chorobowych (takich jak kaszel, katar, wysypka itp.) będących skutkami alergii, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dyrektorowi placówki zaświadczenie lekarskie stwierdzające alergię i potwierdzające, że dziecko może chodzić do Przedszkola.

 3. Zgodnie z &17 pkt 7 Statutu Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie nauczyciel lub pracownik Przedszkola ma prawo (w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki) do odmowy przyjęcia wychowanka pod opiekę Przedszkola w danym dniu w przypadku, gdy zauważy u dziecka objawy charakterystyczne dla infekcji jelitowej (wymioty, biegunka) bądź nieżytu dróg oddechowych (kaszel, katar, wysoka temperatura ciała), a Rodzic/opiekun nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego alergiczne pochodzenie tych dolegliwości.

 4. W przypadku ujawnienia się objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Rodziców/opiekunów prawnych wychowanka. Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego odebrania chorego dziecka z Przedszkola.

 5. W przypadku zaistnienia zagrożenia życia dziecka podczas pobytu w Przedszkolu, nauczyciel lub pracownik placówki ma obowiązek wezwania Pogotowia Ratunkowego a następnie poinformowania o zaistniałej sytuacji Rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 6. W przypadku zdiagnozowania u dziecka choroby zakaźnej (ospa, szkarlatyna, odra, różyczka, świnka itp.) Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są powiadomić o tym fakcie dyrekcję Przedszkola.

 7. Pracownicy Przedszkola nie mają prawa podawania wychowankom żadnych leków, także antyalergicznych, profilaktycznych czy wzmacniających odporność. Wyjątkiem jest pobyt dzieci na Zielonym Przedszkolu – wówczas podawanie leków odbywa się wg odrębnych zasad określonych w pkt 8 niniejszej procedury.

 8. W przypadku konieczności podjęcia stałego leczenia dziecka podczas pobytu na Zielonym Przedszkolu, Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wychowawcy grupy szczegółowy instruktaż podawania leków, potwierdzony przez lekarza. Zestaw leków (z widoczną nazwą i aktualną datą ważności do spożycia) wraz z zaświadczeniem lekarskim należy przekazać bezpośrednio do rąk nauczyciela. Nie dopuszcza się możliwości umieszczania leków w bagażu dziecka.

Procedura podjęcia terapii psychologicznej i logopedycznej.

 1. Każdemu wychowankowi Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie przysługuje prawo do korzystania z opieki logopedy oraz psychologa, w ramach opłat ponoszonych przez Rodziców/opiekunów prawnych z tytułu czesnego.

 2. Opieką logopedyczną objęci są wychowankowie Przedszkola w wieku 4-6 lat. W przypadku wskazań lekarskich terapia logopedyczna może dotyczyć dziecka 3-letniego.

 3. We wrześniu każdego roku logopeda przedszkolny przeprowadza badanie i diagnozę logopedyczną dzieci w wieku 4-6 lat. Dzieci zakwalifikowane do terapii uczestniczą w indywidualnych zajęciach logopedycznych na terenie Przedszkola.

 4. Obserwacja psychologiczna dziecka może zostać podjęta na wniosek Rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela-wychowawcy. Kontakt psychologa z wychowankiem musi zostać zaakceptowany przez Rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

 5. Psycholog przedszkolny obserwuje dziecko podczas zajęć grupowych, a także w trakcie indywidualnych warsztatów psychologicznych. W uzasadnionych przypadkach może poprosić Rodziców/opiekunów prawnych dziecka o udział w warsztatach. Terapia psychologiczna może także obejmować kontakt Rodziców z psychologiem przedszkolnym, bez udziału dziecka.

 6. Psycholog przedszkolny – wraz z wychowawcą grupy – przeprowadza diagnozę gotowości szkolnej dziecka 5-letniego. Wyniki diagnozy przekazywane są Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka w terminie do 7 dni po dokonaniu badania.

 7. W Przedszkolu funkcjonują zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizujące zajęcia wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami lub zaburzeniami koncentracji, a także zajęcia w ramach opieki nad dzieckiem szczególnie uzdolnionym. Zasady pracy zespołów określają odrębne przepisy.

 8. Logopeda i psycholog przedszkolny pozostają do dyspozycji Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków Przedszkola w miesiącach od września do czerwca, w dniach i godzinach ustalonych i podanych do wiadomości publicznej na początku każdego roku szkolnego.

 

ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH I ZATWIERDZONYCH  PRZEZ DYREKTORA DO REALIZACJI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ARTYSTYCZNYM „BAJKOWE KRÓLESTWO” W KRAKOWIE

 

RODZAJ I PRZEZNACZENIE PROGRAMU

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

 

Ministerialny; zajęcia przedszkolne (3-latki)

Wesołe Przedszkole 3-latka

M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz

 

Ministerialny; zajęcia przedszkolne (4-latki)

Wesołe Przedszkole 4-latka

M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz

Ministerialny; zajęcia przedszkolne (5-latki)

Tropiciele

B. Gawrońska, E. Raczek

Autorski; zarządzanie Przedszkolem, koncepcja i organizacja pracy placówki

Wyprawa po wiedzę

M. Wilczek-Krupa

Autorski; edukacja plastyczna

 

Bajki Smoka Bułeczki

 1. Treszczyńska-Rodak

Autorski; edukacja plastyczna

Ze sztuką na Ty

 1. Kolendowska-Weryńska

Autorski; edukacja multimedialna

Od kropki do kreski

 1. Kolendowska-Weryńska

Autorski; edukacja teatralna i dramowa

Metamorfozy

J. Kramarz

 

Autorski; edukacja muzyczna

Muzyczny świat malucha

M. Wilczek-Krupa

Autorski; edukacja muzyczna

Zabawa w biało-czarne

J. Kramarz

Autorski; nauka gry na fortepianie

Tajemnice klawiatury

M. Baka-Wilczek

Autorski; edukacja językowa (j. angielski)

English around the music

J. Kramarz, A. Uzar

 

 

AUTORSKI INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM PRZEDSZKOLA

WYPRAWA PO WIEDZĘ”

Struktura programu

Na przedszkolnym etapie kształcenia program podzielono na dwa moduły: nauczania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych (w zakresie literatury, multimediów, języków obcych, muzyki i tańca, malarstwa i grafiki, teatru, filmu i sztuk audiowizualnych, przyrody, sportu i turystyki). Dla każdego z tych obszarów przygotowano zadania i treści odpowiadające możliwościom emocjonalnym i percepcji dziecka w określonym przedziale wiekowym. Wspólnym ogniwem dla obydwu modułów jest TEMAT WIODĄCY, wokół którego osnuty jest szczegółowy harmonogram działań wychowawczych i edukacyjnych, realizowanych w ramach zajęć, imprez, warsztatów i wyjazdów przedszkolnych. Temat oraz szczegółowy plan pracy na dany rok szkolny określa Dyrektor Przedszkola, kierując się m.in. bieżącymi potrzebami i zainteresowaniami wychowanków oraz sugestiami Rodziców i nauczycieli.

Cele programu

Naczelną ideą programu Wyprawa po wiedzę jest umożliwienie dzieciom poznania otaczającej je rzeczywistości w jak najszerszym i możliwie wszechstronnym wymiarze. Zadaniem Przedszkola jest nie tylko wychowywanie, opieka, przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, ale także przystosowanie dziecka do swobodnego poruszania się we współczesnym świecie i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby zapewnić naszym wychowankom odpowiedni start w szkolne i młodzieńcze życie, stworzyliśmy program umożliwiający im poznanie i wnikliwą analizę różnorodnych procesów i zjawisk zachodzących w świecie, w ramach wielorakich dziedzin nauki i sztuki. Zależy nam na tym, aby dzieci zdobywały wiedzę o otaczającej je rzeczywistości poprzez doświadczenie, poznanie, uczestnictwo i rozumienie. Na każdym etapie kształcenia olbrzymią wagę przywiązujemy do kreowania twórczych postaw i rozwijania umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Dlatego ważnym i stałym punktem rocznych planów pracy, konstruowanych w ramach programu Wyprawa po wiedzę są warsztaty artystyczne i wycieczki edukacyjne, zapewniające dziecku praktyczny kontakt z wieloma dziedzinami sztuki. Jak bowiem pisał Stanisław Lem:

Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka”.

Zadania i sposoby realizacji

Szczegółowy harmonogram działań w ramach programu Wyprawa po wiedzę określony zostaje na początku każdego roku szkolnego i podany do wiadomości Rodziców podczas pierwszego zebrania (czyli w pierwszych dniach września). Roczny plan pracy konstruowany jest w oparciu o kilka stałych rodzajów zadań:

 1. Zajęcia tematyczne w ramach programu dydaktycznego Przedszkola

Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach obowiązkowego programu dydaktycznego Przedszkola (zgodnego z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego), przeznacza jedne zajęcia w miesiącu na realizację programu Wyprawa po wiedzę. Zajęcia prowadzone są w oparciu o temat wiodący, ustalony przez Dyrektora na dany rok szkolny. Treść zajęć odpowiada wymogom podstawy programowej nauczania przedszkolnego; formę i metody pracy określa nauczyciel. Konspekty zajęć autorskich prowadzący przygotowują w trybie semestralnym – Dyrektor Przedszkola otrzymuje zestaw konspektów na początku września i marca danego roku szkolnego.

 1. Warsztaty tematyczne w ramach zajęć dodatkowych

Nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe przeznaczają jedną lekcję w miesiącu na realizację tematu wiodącego w ramach programu Wyprawa po wiedzę. O doborze treści oraz formie i metodach pracy decydują prowadzący – mogą to być m.in. zajęcia w formie warsztatów praktycznych, zajęć plenerowych, gier zespołowych, wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych, warsztatów dramowych, klubów i paneli dyskusyjnych, konsultacji indywidualnych, grupowych projektów badawczych, imprez kulturalnych i artystycznych itp. Nauczyciele przygotowują konspekty zajęć w trybie semestralnym – zestaw konspektów przedstawiają Dyrektorowi Przedszkola na początku września i marca danego roku szkolnego.

3. Imprezy przedszkolne

Szczegółowy harmonogram imprez przedszkolnych oraz wykaz osób odpowiedzialnych z ich organizację określa co roku Dyrektor Przedszkola, w porozumieniu z wice dyrektorem Przedszkola. Terminarz imprez ustalany jest w systemie rocznym i podawany do wiadomości Rodziców podczas wrześniowego zebrania z wychowawcami grup. Do stałych uroczystości przedszkolnych należą w szczególności:

- Konkursy związane z tematem wiodącym

- Kiermasz Świąteczny

- Szkolna Olimpiada Sportowa

- Przedszkolne zawody pływackie

- Koncert szkolny w wykonaniu wychowanków

- Dni Otwarte Przedszkola

- Piknik na zakończenie roku szkolnego

- Uroczyste zakończenie roku oddziałów zerowych

  1. Imprezy okolicznościowe

Organizacją imprez okolicznościowych zajmują się przede wszystkim wychowawcy grup oraz wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe. Terminarz imprez ustalany jest w systemie rocznym i podawany do wiadomości Rodziców na początku każdego roku szkolnego. W strukturę uroczystości wplatane są treści związane z tematem wiodącym, określonym na dany rok szkolny w ramach programu Wyprawa po wiedzę. Stałe imprezy okolicznościowe to m.in.:

- Impreza Andrzejkowa

- Spotkanie ze św. Mikołajem

- Wigilia połączona z Koncertem Kolęd

- Jasełka Bożonarodzeniowe

- Dzień Babci i Dziadka

- Karnawałowy Bal Przebierańców

- Powitanie wiosny

- Śniadanie Wielkanocne

- Dzień Matki i Ojca

- Dzień Dziecka

5. Warsztaty edukacyjne

Tematyczne warsztaty edukacyjne są ściśle związane z rocznym planem pracy Przedszkola i tematem wiodącym programu Wyprawa po wiedzę. Organizowane są na terenie placówki i poza nią i planowane w wymiarze nie mniejszym niż dwa razy w roku szkolnym. Warsztaty składają się z dwóch części: teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnej) i praktycznej (polegającej na wykonaniu pracy plastycznej, tekstu literackiego, projektu, inscenizacji itp.).

6. Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze

Harmonogram wycieczek ustalany jest w trybie rocznym i obejmuje cztery obszary edukacyjne:

- życie kulturalne Krakowa i Małopolski (teatr, kino, filharmonia, opera, wystawy malarstwa, rysunku i fotografii)

- naukę i umiejętności (muzea, zabytki, skanseny, fabryki, kopalnie, pracownie itp.)

- przyrodę i agroturystykę (ogród botaniczny i zoologiczny, gospodarstwa agroturystyczne, parki tematyczne, warsztaty plenerowe itp.)

- rozrywkę i rekreację (centrum zabaw dziecięcych, parki rozrywki, stoki narciarskie itp.)

7. Zielone Przedszkola

Każdego roku w w kwietniu organizujemy 3-dniowy wyjazd na Zielone Przedszkole (dwa noclegi). Tematyka wyjazdu jest ściśle związana z autorskim programem Przedszkola „Wyprawa po wiedzę” oraz planem pracy i tematem wiodącym określonym na dany rok szkolny.

Na miejsce pobytu najczęściej wybieramy tereny górskie (Rabka, Krynica, Węgierska Górka, Ochotnica, Murzasichle itp.). Program każdego wyjazdu obejmuje m.in.:

- zajęcia artystyczne (malowanie na szkle, warsztaty plastyczne, warsztaty aktorskie, zajęcia z rzeźby itp.)

- zajęcia i warsztaty tematyczne związane z planem pracy i tematem wiodącym

- zorganizowane zabawy plenerowe

- zwiedzanie okolicy (zabytki, atrakcje)

- ognisko z pieczeniem kiełbasek

- dyskotekę

W Zielonych Przedszkolach mogą uczestniczyć dzieci w każdym wieku (3-latki po konsultacji Rodziców z wychowawcą grupy). Do wiadomości Rodziców podany zostaje program wyjazdu, dane teleadresowe oraz wyprawka.

Sposoby informowania o realizacji programu

Dyrektor Przedszkola – za pośrednictwem wychowawców grup – przedstawia Rodzicom (we wrześniu każdego roku) harmonogram imprez, warsztatów i wycieczek przedszkolnych oraz – opcjonalnie - konspekty zajęć dydaktycznych związanych z programem Wyprawa po wiedzę. Podczas czerwcowego zebrania do wiadomości Rodziców podane zostaje z kolei sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Przedszkola. Bieżące informacje na temat działań w ramach programu autorskiego publikowane są w gablotach i na tablicach ogłoszeń, w gazetkach ściennych oraz na stronie internetowej Przedszkola.

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMAT WIODĄCY: „ZE SZTUKĄ NA TY”

 

Program „Ze sztuką na ty” opracowano w oparciu o założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego a także w oparciu o wnioski sformułowane przez nauczycieli i dyrekcję Przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i filii Przedszkola w Bibicach, na posiedzeniach Rad Pedagogicznych kończących rok przedszkolny 2013/2014. Zgodnie z założeniami, słowo „sztuka” zawarte w tytule powinno być szeroko rozumiane zarówno jako gałąź kultury wyższej, jak i jako przejaw samodzielnych artystycznych prób twórczych.

Plan pracy „Ze sztuką na ty” realizowany będzie w obrębie trzech głównych obszarów:

  1. Teatru, dźwięku i sztuk muzycznych

  2. Plastyki i malarstwa

  3. Sztuki użytkowej

W ramach opisu planu wyszczególniono jego cele, zadania, sposoby realizacji, spodziewane efekty oraz harmonogram działań, określający szczegóły wdrażania programu (terminy, osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań itp.)

 

I. Cele:

  1. W obszarze teatru, dźwięku i sztuk muzycznych

- wzbudzenie u dzieci potrzeby i nawyku wyrażania emocji za pomocą form teatralnych i muzycznych (pantomima, dialog, skecz, scena, spektakl, piosenka, koncert, musical, taniec itp.)

- zapoznanie dzieci z podstawowymi formami teatru i muzyki (przedstawienie teatralne, sekwencja scen, dialog, muzyka wokalna, instrumentalna, wokalno-instrumentalna, sceniczna itp.)

- zachęcenie dzieci do słuchania muzyki oraz czynnego i biernego uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych i muzycznych

- uwrażliwienie na piękno muzyki i walory artystyczne teatru

2. W obszarze plastyki i malarstwa

- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się narzędziami i materiałami plastycznymi

- uwrażliwienie na piękno i wartości zawarte w dziełach sztuki (obraz, rzeźba, architektura, rysunek, szkic itp.)

- kształtowanie umiejętności oceny jakości poznanych dzieł sztuki, a także umiejętności argumentacji i obrony własnego zdania

- poznanie podstawowych zasad polemiki i dyskusji na temat poznanych dzieł sztuki

3. W obszarze sztuki użytkowej

- zachęcenie dzieci do samodzielnych wytworów artystycznych

- uwrażliwienie dzieci na piękno zawarte w przedmiotach oraz przejawach życia codziennego

- przybliżenie pojęcia „sztuka” w możliwie najszerszym wymiarze, w odniesieniu zarówno do kultury wysokiej jak i do rzemiosła oraz warsztatu poszczególnych zawodów

- poznanie podstawowych zasad polemiki i dyskusji na temat dzieł sztuki własnych oraz kolegów

- ukształtowanie gustów i pobudzenie artystycznych zainteresowań dzieci

- kształtowanie twórczych postaw i umiejętności wyrażania emocji poprzez sztukę

II Zadania:

1. Tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu umiejętności odpowiedniego zachowania względem otoczenia

  1. Organizowanie zabaw edukacyjnych i dramowych, związanych z kulturą i sztuką

  2. Prowadzenie zajęć grupowych kształtujących empatię, uwrażliwiających na potrzeby i odczucia rówieśników oraz rozwijających umiejętności artystyczne

  3. Organizowanie w ramach pracy oddziałów mini-paneli dyskusyjnych, zaszczepiających podstawy kulturalnej polemiki, zdrowej rywalizacji i umiejętności obrony własnego zdania

  4. Organizowanie zabaw i konkursów ze sztuką w tle – uwrażliwienie na poprawne słownictwo i piękno języka ojczystego

  5. Organizowanie wycieczek edukacyjnych i warsztatów tematycznych umożliwiających poznanie dzieł z różnych dziedzin sztuki

  6. Przygotowywanie konkursów i warsztatów zajęciowych zachęcających do wyrażania uczuć i emocji za pomocą sztuki

III Sposoby realizacji:

1. Zajęcia adaptacyjne

2. Spotkania z Rodzicami

3. Podzespołowa praca nauczycieli

4. Zajęcia przedszkolne - grupowe i indywidualne

5. Zajęcia tematyczne, prowadzone przez nauczycieli specjalistów

6. Współpraca nauczycieli i Rodziców z logopedą i psychologiem przedszkolnym

7. Warsztaty z psychologiem

8. Zajęcia w formie słuchowiska

9. Warsztaty edukacyjne i dramowe

10. Konkursy grupowe i przedszkolne

11. Panele dyskusyjne

12. Warsztaty twórcze

13. Warsztaty muzealne

14. Wycieczki krajoznawcze, plenerowe i edukacyjne

15. Imprezy artystyczne

16. Kąciki tematyczne w salach zabaw i szatniach przedszkolnych

17. Doradztwo dla Rodziców

IV Spodziewane efekty:

1. Nauczyciele stosują różnorodne formy pracy wdrażające dzieci do wykorzystywania wiedzy i znajomości dzieł sztuki oraz kształtujące w nich umiejętności prawidłowych zachowań

2. Dzieci znają i stosują zasady kulturalnego zachowania w miejscach związanych ze sztuką (teatr, filharmonia, opera, muzeum, wystawa prac itp.)

3. Dzieci wykazują zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych

4. Dzieci potrafią sprecyzować swoje preferencje artystyczne, znają zasady kulturalnej polemiki i potrafią w odpowiedni sposób uargumentować swoje zdanie

5. Dzieci znają ważniejsze utwory muzyczne oraz teatralne, z którymi zetknęły się podczas realizacji programu

6. Dzieci potrafią się porozumiewać ze sobą za pomocą poprawnego słownictwa

7. Dzieci potrafią zinterpretować treść poznanych dzieł sztuki w różnych formach, np. w formie dramy, w sposób werbalny i niewerbalny

8. Rodzice uczestniczą w procesie zachęcania dzieci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych miasta

9. Dzieci chętnie wyrażają swoje emocje za pomocą rysunku, kompozycji malarskiej, ceramicznej i florystycznej, utworu muzycznego, rzeźby itp.

 

V Szczegółowy harmonogram działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów:

L.p.

Rodzaj działania

Sposób realizacji

Osoba odpowie -

dzialna

Termin

1

Stworzenie warunków sprzyjających realizacji programu

1. Organizacja zajęć adaptacyjnych, umożliwiających dzieciom właściwe zaaklimatyzowanie się w Przedszkolu (poznanie Pań, zabawek, pomieszczeń, wypracowanie zasad współżycia w grupie, czyli tz. Kontraktu itp.).

Wszyscy nauczycie

le

Sierpień/

wrzesień 2014

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w placówce i w ogrodzie przedszkolnym (gry i zabawy adaptacyjne m.in. z udziałem Rodziców, nauka chodzenia w pociągu, zajęcia poza budynkiem z użyciem węża spacerowego, zabawy integracyjne z dziećmi z innych oddziałów itp.).

Wszyscy nauczycie

le

wrzesień

3. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz przepisów ruchu drogowego (kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy, organizowanie zajęć i zabaw z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci, wprowadzenie elementów wychowania komunikacyjnego).

Dyrektor, wszyscy nauczycie

le, dyrektor administra-cyjny

Cały rok

2

Współdziałanie z Rodzicami

1. Spotkania z Rodzicami (zapoznanie Rodziców z treścią rocznego planu pracy, sukcesywne sprawozdania z jego realizacji).

Dyrektor

Wrzesień luty, czerwiec

2. Doradztwo dla Rodziców (tablice informacyjne w szatniach, korespondencja mailowa, informacje na stronie internetowej, dni otwarte dla dzieci z Rodzicami, dyżury wychowawców, logopedy i psychologa itp.).

Dyrektor,

wszyscy nauczycie

le

Cały rok

3

Kształcenie i współpraca nauczycieli

1. Pogłębianie wiedzy o sztuce poprzez organizowanie spotkań z nauczycielami o tematyce związanej z programem.

Dyrektor

Wrzesień, luty

2. Informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń dla nauczycieli, dotyczące lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Dyrektor

Cały rok

3. Udział w szkoleniach aktywności twórczej i warsztatach doskonalących umiejętności artystyczne (origami, kolaż malarski, taniec integracyjny itp.).

Wszyscy nauczycie

le

Cały rok

4. Współpraca nauczycieli z logopedą i psychologiem przedszkolnym (warsztaty doskonalące, konsultacje indywidualne itd.)

Wszyscy nauczycie

le, logopeda, psycholog

Cały rok

4

Programowe zajęcia przedszkolne

1. Zajęcia grupowe w ramach realizacji podstawy programowej w poszczególnych oddziałach, poświęcone zagadnieniom związanym z programem „Ze sztuką na ty”.

Wychowawcy grup

1 x w miesiącu w ramach zajęć progra-mowych

2. Zajęcia w formie słuchowisk, inscenizacji i dramy.

Wszyscy nauczycie

le

Cały rok

3. Tworzenie kącików tematycznych w salach przedszkolnych (np. kącików pracy twórczej, galerii bajek, galerii prac plastycznych, kącików malarskich, rzeźbiarskich, muzycznych itp.).

Wychowawcy grup

Cały rok

4. Aktualizowanie galerii prac dziecięcych w sali teatralnej, salach zajęć oraz szatniach przedszkolnych.

Wszyscy nauczycie

le

Cały rok

5. Organizowanie imprez oraz przedstawień okolicznościowych (Andrzejki, Wigilia, Jasełka, Śniadanie Wielkanocne, Powitanie Wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka itp.).

Wychowawcy grup

Listopad, grudzień, styczeń, marzec, kwiecień, maj, czerwiec

6. Organizowanie konkursów przedszkolnych w ramach planu „Ze sztuką na Ty” (np. konkursu na scenkę dramową, opowiadanie lub relację z uczestnictwa w wybranym wydarzeniu kulturalnym)

Wychowawcy grup

Luty, maj

7. Tworzenie kółek zainteresowań, klubów dyskusyjnych, pracowni tematycznych (np. kółka recytatorskiego, pracowni graficznej, kółka malarskiego itp.)

Wszyscy nauczycie

le

Cały rok

5

Zajęcia specjalistyczne

1. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w ramach realizacji programu „Ze sztuką na Ty” (plener malarski, rysunek węglem, wprowadzenie do sztuki rzeźbiarstwa, kompozycje kwiatowe, zajęcia muzyczne, studium aktorskie, lekcje gry na instrumencie itp.)

Nauczyciele specjaliści

1 x w miesiącu w ramach zajęć dodat-kowych

2. Uczestnictwo dzieci w konkursach tematycznych, dotyczących zagadnień ujętych w planie pracy „Ze sztuką na Ty” (plastycznych, rzeźbiarskich, graficznych, muzycznych, teatralnych itp.)

Nauczyciele specjaliści

Cały rok

6

Współpraca ze środowiskiem, propagowanie działalności Przedszkola na zewnątrz

1. Prezentacja multimedialna na temat realizacji programu dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Dyrektor, z-ca dyrektora, członkowie zespołu powołanego przez dyrektora

Luty

2. Organizacja pikniku z konkursami w ogródku przedszkolnym

Z-ca dyrektora

Czerwiec

7

Pozaprzedszkolne formy realizacji programu

1. Wycieczki plenerowe (m.in. wycieczka do Magicznego Domku w Głogoczowie, wycieczka do Puszczy NIepołomickiej itp.)

Z-ca dyrektora

Zgodnie z harmono-gramem imprez na rok 2014/2015

2. Wycieczki edukacyjne (m.in. wyjazd do kina, Filharmonii i Opery Krakowskiej, zwiedzanie wystaw malarskich, udział w koncertach i imprezach muzycznych itp.)

Z-ca dyrektora

Zgodnie z harmono-gramem imprez na rok 2014/2015

3. Warsztaty tematyczne dotyczące zagadnień związanych z programem „Ze sztuką na Ty”

Z-ca dyrektora

Zgodnie z harmono-gramem imprez na rok 2014/2015

 

WIZERUNEK ABSOLWENTA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO „BAJKOWE KRÓLESTWO” W KRAKOWIE

 

Absolwent naszego Przedszkola to dziecko, które dba o swój wszechstronny rozwój - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzega podstawowych norm społecznych oraz zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego względem siebie i najbliższego otoczenia.

Absolwent Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie:

 • Ma poczucie własnej wartości oraz świadomość własnej tożsamości.

 • Jest pozytywnie i życzliwie nastawiony do swojego otoczenia.

 • Szanuje przyrodę i jest wrażliwy na kulturę i sztukę.

 • Chętnie wyraża emocje za pośrednictwem różnych dziedzin sztuki.

 • Jest kulturalny, potrafi zachować się w miejscach użyteczności publicznej.

 • Jest otwarty i komunikatywny.

 • Nie boi się wyrażania i argumentowania własnych opinii.

 • Jest ciekawy świata; chętnie zdobywa wiedzę i nowe umiejętności.

 • Dąży do rozwiązywania problemów.

 • Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone.

 • Jest tolerancyjny i otwarty względem innych.

 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym i społecznym.

 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 • Jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole.

 • Rozumie potrzebę znajomości języków obcych.

 

Realizacja koncepcji pracy Przedszkola opiera się w szczególności na:

 • Autorskim programie Przedszkola Wyprawa po wiedzę.

 • Wybranych programach wychowania przedszkolnego.

 • Programach autorskich i projektach edukacyjnych.

 • Miesięcznych planach pracy wychowawczo- dydaktycznej poszczególnych grup.

 • Monitoringu realizacji podstawy programowej.

 • Diagnozie potrzeb i możliwości dzieci.

 • Planach współpracy z Rodzicami opracowanymi w poszczególnych grupach.

 • Kalendarzu imprez i uroczystości opracowanych na dany rok szkolny.

 • Harmonogramie wycieczek, warsztatów i wyjazdów opracowanym na dany rok szkolny.

 • Planie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 • Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok przedszkolny.

 • Procedurach i dokumentach obowiązujących w Przedszkolu.

 

Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola:

 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

 • Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowe Królestwo” w Krakowie.

 • Koncepcję sporządza dyrektor Przedszkola i podaje ją do wiadomości pracowników oraz Rodziców.

 • Zmiany mogą być dokonywane przez Dyrektora Przedszkola, także na wniosek pracowników Przedszkola lub Rodziców.

 • Uszczegółowieniem koncepcji pracy Przedszkola jest  roczny plan pracy Przedszkola, konstruowany przez Dyrektora placówki w oparciu o program autorski „Wyprawa po wiedzę”.

 • Roczny plan pracy może być dołączany do tekstu koncepcji pracy Przedszkola w każdym roku szkolnym.

 • Koncepcja obowiązuje od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA I RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole działa przez 12 miesięcy w roku, od pon. do pt., w godz. 7-19, o ile Rodzice nie zawnioskują o inny wymiar dziennej pracy placówki.

Przedszkole jest zamknięte w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Terminarz dni wolnych zamieszczony jest na stronie internetowej Przedszkola.

W dniach ustawowo wolnych od nauki (przerwy świąteczne, ferie zimowe, wakacje itp.) Przedszkole organizuje opiekę i zajęcia autorskie dla chętnych dzieci.

Dzieci przebywają w Przedszkolu w wymiarze czasowym wybranym przez Rodziców spośród trzech opcji:

- przedział powyżej 5 godzin dziennie

- przedział do 5 godzin dziennie

- przedział godzinowy ustalony przez strony

Cennik oraz szczegółowa oferta Przedszkola zamieszczone są na stronie internetowej; dane aktualizowane są co najmniej raz w roku szkolnym.

 

POSIŁKI

Przedszkole oferuje wyżywienie przygotowywane przez firmy cateringowe i porcjowane na miejscu przez pracowników Przedszkola; placówka posiada zaplecze kuchenne dostosowane do potrzeb wyżywienia cateringowego i porcjowania posiłków.

Rodzice mogą (lecz nie muszą) korzystać z oferty żywieniowej Przedszkola. Oferta obejmuje:

- II śniadanie

- Obiad

- Podwieczorek

Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków zamawianych w Przedszkolu bądź nie korzystać z żywienia wcale – w takim przypadku Rodzice zobowiązani są wyposażyć dziecko we własny prowiant, znajdujący się w podpisanym pudełku.

W godzinach wieczornych dzieci otrzymują suchy posiłek przechowywany w Przedszkolu (owoce, jogurty, ciasteczka itp.). Napoje (woda, woda z sokiem, herbata) podawane są na życzenie dziecka.

Wyżywienie zamawiane w firmie cateringowej jest odpłatne. Szczegółowy cenniki znajduje się na stronie internetowej Przedszkola.

Na tablicy ogłoszeń wywieszane są jadłospisy zawierające menu na każdy bieżący tydzień.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym.

8.00 – 13.00 Zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia plenerowe

9.45 – 10.15 Śniadanie – czynności samoobsługowe.

13.00 - 13.30 Obiad –czynności samoobsługowe.

13.30 - 14.30 Leżakowanie (opcjonalnie), zajęcia relaksacyjne, zajęcia dodatkowe.

14.30 - 15.00 Podwieczorek.

15.00 - 17.00 Zajęcia dodatkowe, zajęcia popołudniowe.

17.00-17.15 Podwieczorek.

17.15-19.00 Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

 

KONCEPCJA WYCHOWAWCZA

 

Wypracowane dokumenty zawierające normy i zasady postępowania w Przedszkolu to:

 • Kodeks Przedszkolaka (zbiór zasad).

 • Kontrakt grupowy (zbiór zasad i norm postępowania w grupie przedszkolnej).

 • Kodeks nagród i kar.

 

Formy nagradzania zachowań dzieci:

 • Pochwała ustna.

 • Nagroda (np. naklejki, pieczątki).

 • Wyrażenie uznania przez nauczyciela.

 • Przydzielenie dodatkowej funkcji.

 • Wybór książeczki z biblioteczki przedszkolnej.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych norm zachowań:

 • Tłumaczenie, wyjaśnienie.

 • Upomnienie słowne.

 • Czasowe odebranie przywileju.

 • Odsunięcie od zabawy do kącików przemyśleń.

 • Poinformowanie rodziców o przewinieniach.

 

Zasady budowania systemu motywacji:

 • Stosowanie nagród zaraz po sytuacji.

 • Zachowanie konsekwencji w stosowaniu wzmocnień.

 

Procedura postępowania w przypadku zachowań trudnych / agresywnych:

 • Rozmowa z dzieckiem.

 • Odsunięcie od zabawy.

 • Wyprowadzenie do innej sali.

 • Rozmowa dziecka z Dyrektorem.

 • Rozmowa dziecka z psychologiem przedszkolnym.

 • Poinformowanie Rodziców o zaistniałej sytuacji (w szczególnych przypadkach wezwanie telefoniczne Rodziców do placówki).

 • Rozmowa Rodziców z psychologiem przedszkolnym.

 • Poinformowanie Rodziców o możliwości konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

 

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w Przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi profity zarówno studentom, jak i ich opiekunom, wpływając korzystnie na samoocenę nauczycieli i budując pozytywny wizerunek Przedszkola w środowisku lokalnym.